OSDC 2023.01 Public in Hebrew

Participants

Adi Egozi Alex M. Schapelle Anat Lavi-Itzkovitz Aviv Yunker Ehud Yonasi Ilay nisim Noa Cohen Or Biton Sahar Kruk Shani Ben-Moshe Shuly Avraham Yacov Avraham Yossef Avraham yoad kotkovski

Mentors

Gabor Szabo